FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MIDDLE EAST

BİRİNCİ ULUSLARARASI ORTADOĞU KONFERANSI


CALL FOR PAPERS (DRAFT)

FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MIDDLE EAST, 4-8 AUGUST 2023

BİRİNCİ ULUSLARARASI ORTADOĞU KONFERANSI

הכנס הבינלאומי ראשון ללימודי המזרח התיכון

المؤتمر الدولي الأول لدراسات الشرق الأوسط

Dear Colleagues,

We are pleased to announce that the First International Conference on Middle East Studies (ICMES’23) is planned to be held in hybrid form (in person and virtual) in Jerusalem on August 4-8, 2023. Multidisciplinary Conference will provide the opportunity to meet scholars and experts in social sciences and humanities all around the world, present their researches on Middle East region.

For those who cannot attend the face-to-face meeting in Jerusalem due to financial, political, healthy (Covid) personal or environmental (carbon free) limitations, the opportunity to attend the conference will be provided via video meeting.

Registration and Participation

The registration and participation processes in the conference consist of four phases totally:

application by submitting an abstract and

submitting the full text and/or research article (optional)

Accepted submissions may be presented via

a pre-recorded video presentation (with/ without live Q&A), and/or

in-person or remote presenting (with Q&A).

Fees and Services

There is no registration fee. While face-to-face participants/guests must reserve a room where the conference hold for the entire conference, or just for part of it – though as a minimum for one day, virtual presenters do not have to pay any fees for participance. The travel, transportation and accommodation expenses are the responsibility of ICME’23 participants. These services will be provided at a discount for the participants who want to.

City tours are the responsibility of the participants, while the tours of Jerusalem and its surroundings are held collectively in the morning for those who want to participate, the sessions will be held in the afternoon. The conference is open to all such as presenters' family and friends as an audience.

All presenters who make in-person or remote, pre-recorded (asynchronous) presentations will receive a certificate of e-participation following the sessions.

Abstracts (with/without full text) will be published in the Proceeding and Abstract Book (with e-ISBN). Revised, complete versions of papers will be published in the journal or in an edited book upon referees’ decision.

Important Dates

Please, remember the following important dates:

(i) Deadline for Abstract: June 15, 2023

(ii) Notification of Acceptance: after review process without any loss of time

(iii) Deadline for Full Text and/or Research Article Submission and/or pre-Recorded Video Submission: August 4, 2023

(iv) Conference Dates: August 4-8, 2023

Conference Topics

The conference scope includes all subject in social sciences and humanities on Middle East region. These include (but are not limited to) various disciplines such as current political issues, international relations, the history and sociology, as well as more traditional sub-fields of the Mddle Eastern Studies. The organizers welcome proposals for panel sessions on a specific topic.

Contacts

Please feel free to reach out to us with questions/comments and collaborations related to the ICME’23 via info@ortadogu.org or the ortadogu.org website.

Please circulate this Call, among your colleagues and networks.

We look forward to welcoming scholars, researchers from around the world conducting research on any aspect of Israel and Jewish Studies to submit proposals for organized panels and individual papers.

Yours sincerely,

Organizing Committee co-Chairs

First International Conference on Middle East

E-mail: info@ortadogu.org

Website: ortadogu.org
BİLDİRİ ÇAĞRISI (TASLAK)

BİRİNCİ ULUSLARARASI ORTADOĞU KONFERANSI, 4-8 AĞUSTOS 2023

FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MIDDLE EAST

הכנס הבינלאומי ראשון ללימודי המזרח התיכון

المؤتمر الدولي الأول الشرق الأوسط

Değerli Meslektaşlar,

Birinci Uluslararası Ortadoğu Konferansı’nın (ICMES’23) 4-8 Ağustos 2023 tarihlerinde Kudüs’te karma biçimde (yüz yüze ve sanal) düzenlenmesinin planlandığını duyurmaktan mutluluk duyarız. Multidisipliner Konferans, dünyanın dört bir yanından sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanındaki akademisyenler ve uzmanlarla bir araya gelme, Ortadoğu bölgesi ile ilgili araştırmalarını sunma fırsatı sağlayacaktır.

Ekonomik, siyasi, sağlık (Covid), kişisel veya çevre (karbonsuz) sınırlamalarından dolayı Kudüs’teki yüz yüze toplantıya katılamayanlar için görüntülü toplantı ile konferansa katılma olanağı sağlanacaktır.


Başvuru/ Kayıt ve Katılım

Konferans kayıt ve katılım süreçleri toplamda dört basamaktan oluşmaktadır:

özü göndererek başvurma ve

tam metni ve/ya araştırma makalesini gönderme (seçmeli),

Kabul edilen gönderilerin sunma yolları

önceden kaydedilmiş video (canlı soru cevaplı olan veya olmayan) ve/ya

yüz yüze veya uzaktan sunum (soru cevaplı).

Ücretler ve Hizmetler

Konferans kayıt ücreti yoktur. Yüz yüze katılımcıların/konukların konferansın tamamı veya sadece bir kısmı için - en az bir gün için olsa da – konferansın yapılacağı otelde bir oda sanal sunum yapanların katılım için herhangi bir ücret ödemesi gerekmez. Vize, uçak bileti, konaklama, il gezisi giderleri ICME’23 katılımcılarının sorumluluğundadır. İsteyen katılımcılar için bu hizmetler indirimli olarak sağlanacaktır.

Şehir gezileri katılımcıların kendi sorumluluğundadır, Kudüs ve çevresi gezileri katılmak isteyenler için sabah toplu olarak yapılırken oturumlar öğleden yapılacaktır. Konferans, dinleyici olarak sunum yapan kişinin ailesi ve arkadaşları gibi herkese açıktır.

Yüz yüze veya uzaktan, önceden kaydedilmiş (eş zamanlı olmayan) veya simütif (karma) sunum yapan tüm katılımcılara oturumları ardından e-katılım belgesi verilecektir.

Özler (tam metin olarak/ olmadan) Bildiri ve Öz Kitabı’nda (e-ISBN ile) yayınlanacaktır; makalelerin tam biçimleri hakem sürecinden geçtikten sonra dergisinde veya derleme kitapta yayınlanabilecektir.

Önemli Tarihler

Lütfen aşağıdaki önemli tarihleri unutmayınız:

(i) Öz Teslim Tarihi: 15 Haziran 2023

(ii) Kabul Bildirim Tarihi: değerlendirmeden sonra beklemeden

(iii) Tam Metin ve/ya Araştırma Makale ve/ya Önceden Kaydedilmiş Video Gönderme Tarihi: 4 Ağustos 2023

(iv) Konferans Tarihi: 4-8 Ağustos 2023

Konferans Konuları

Konferans kapsamı, Orta Doğu bölgesi ile ilgili sosyal bilimler ve beşeri bilimlerdeki tüm konuları içermektedir. Bunlar, güncel siyasi konular, uluslararası ilişkiler, tarihi ve sosyolojisi gibi çeşitli disiplinleri ve ayrıca Orta Doğu Çalışmalarının daha geleneksel alt alanlarını içerir. Konferansı düzenleyenler, belirli bir konudaki panel oturumları için teklifleri memnuniyetle karşılar.

İletişim

ICME’23 ile ilgili soru/yorum veya işbirliği için info@ortadogu.org eposta adresinden veya ortadogu.org web sitesinden bize ulaşabilirsiniz.

Lütfen bu Çağrıyı meslektaşlarınız arasında ve ağlarınızda yayınız.

Dünyanın dört bir yanından İsrail ve Yahudi Çalışmaları'nın herhangi bir yönü hakkında araştırma yapan bilim insanlarını ve araştırmacıları organize paneller ve bireysel bildiriler için öneriler sunmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu eş-Başkanları

Birinci Uluslararası Ortadoğu Konferansı

E-posta: info@ortadogu.org

Web Sitesi: ortadogu.org